Počet článků v archivu: 35
Další Poslední
 
Mezinárodní styky
NATO – USA v úsilí o světovládu-1.část(2)

Jiří  Bureš předseda občanského sdružení

                           VOJÁCI PROTI VÁLCE

                               Česká Republika

                  Email: vojaci.protivalce@email.cz

Brusel – regionální konference WPC-CPPC – 11. – 12 . říjen  2010.

 NATO – USA  v úsilí o světovládu

      V úvodu mi dovolte nejprve tlumočit pozdravy všem účastníkům  této významné regionální mezinárodní konference a přání úspěšného jednání od stejně smýšlejících generálů   a důstojníků ozbrojených složek  České republiky ve výslužbě, sdružených v organizaci  VOJÁCI  PROTI  VÁLCE, kteří v nových složitějších podmínkách  plní svou  přísahu k ochraně míru.

      Ve vymezeném čase nebude toto vystoupení přednáškou na poměrně složité a obsáhlé téma. Půjde o několik stručných poznámek k souvislostem mezi USA a snah o zachování NATO.

Poznámka první – k NATO       

NATO bylo založeno pod patronací a péčí USA 4 roky po skončení 2. světové války jako důležitý nástroj prosazování vlivu USA a hráz proti sílícímu revolučnímu  hnutí v Evropě.  Od počátku tak USA měly rozhodující slovo při určování politické linie aliance. To v postatě platí dodnes, i když se v činnosti aliance v poslední době projevují stále zřetelnější trhliny.

Po skončení studené války 1999 aliance opustila původně vyhlašovanou  koncepci kolektivní sebeobrany  členských států proti   ozbrojenému útoku ( podle čl. 5 zakládací smlouvy).  Na zasedání na nejvyšší úrovni ve Washingtonu byla přijata nová strategická koncepce, podle níž se aliance staví do úlohy světového četníka a přisvojuje si právo provádět - bez Chartou OSN vyžadovaného příslušného rozhodnutí Rady bezpečnosti - ozbrojenou intervenci kdekoliv ve světě i s využitím tzv. preventivních úderů  K takové intervenci stačí označení kteréhokoliv státu za nepřítele ohrožujícího bezpečnost  a národní  zájmy  Spojených států. ALIANCE touto Novou strategickou koncepcí hrubým způsobem porušuje svou vlastní zakládací smlouvu v čl. 1, ….všechny spory mezi státy budou řešeny mírovou cestou bez použití síly, v souladu s Chartou OSN…

Po rozpadu bipolárního rozdělení světa je současný stav jak jej známe. Je to svět permanentních krizí, válek v různých regionech pod různými záminkami i smyšlenými. Je to soustavné udržování psychosy strachu z „ nových rizik,  hrozeb a výzev“, jak jsou účelově presentovány USA. To vše včetně fenoménu terorismu má posloužit zejména USA k ospravedlnění trvalého  zvyšování jejich vojenské síly,vývoje modernizace a hromadění stále ničivějších zbrojních systémů. Pod praporem NATO je prosazována hegemonistická politika USA v globálním měřítku.  USA ve své Národní bezpečnostní strategii, která je aplikována v Bezpečnostní strategii NATO, zcela zřetelně deklarují svůj cíl, udržet americkou vojenskou převahu nad zbytkem světa a jakýmkoliv potenciálním konkurentem donekonečna. Podle této Národní bezpečnostní strategie se USA budou také méně ohlížet na své spojence v NATO i EU. .K dosažení cíle je především posilována vojenská převaha USA (?), jednostranné prosazování  svých vlastních „ národních zájmů USA“ bez ohledu i na své spojence / NATO EU /, ignorování zájmů jiných států, pošlapávání mezinárodního práva, až po svévolné použití ozbrojených sil v rozporu s mezinárodním právem , Chartou OSN  a tedy otevřenou agresi proti jinému státu, kterou je nutno kvalifikovat jako zločin podle mezinárodního práva.

 

V rozporu se smlouvou mezi USA a bývalým SSSR o nerozšiřování NATO po rozpuštění Varšavské smlouvy, byl zahájen proces rozšiřování NATO na východ, spojený s budování nových vojenských základen v nově přijatých státech. Jeho hlavním smyslem bylo politické a vojenské přibližování NATO k hranicím Ruské federace a snižování vlivu Ruska na vývoj v Evropě. Od roku 1999 bylo NATO rozšířeno o 12 států. Dalším krokem v tomto směru měl být vstup Ukrajiny, Gruzie, případně některých středoazijských států do NATO, znovu spojený s vojenskou přítomností  aliance, včetně budování dalších vojenských základen USA. Nově v ČR, Bulharsku, Rumunsku a Slovensku mají být budovány komponenty Národní protiraketové obrany USA

Jedná se hlavně o to vytvořit předpoklady pro další naplňování hegemonistických cílů USA, o prosazování jejich geostrategických zájmů a o ovládnutí  lidských a surovinových zdrojů v různých částech světa.( posléze celé planety)

Založeno dne: 17.10.2010