Počet článků v archivu: 29
Další Poslední
 
Mezinárodní styky
K otázkám zajištění bezpečnosti ČR, Evropy, ale i z hlediska globálního.

 Rozhovor  s  předsedou  Asociace Vojáci  proti  válce 

plukovníkem  v.  v.  Jiřím  Burešem


 HaNo  :  V  našem  minulém rozhovoru  jste  se  vyjádřil  značně pesimisticky  k  otázkámzajištění  bezpečnosti  ČR,  Evropy,  ale  i  z  hlediska  globálního. Uváděl  jste  velké množství  problémů  a  rizik  pro  náš  stát.  Změnilo  se  něco  v  tomto  směru   za plynulé  období?  Mám  na  mysli  pozitivní  změny.

            Pokud  máte  na  mysli  alespoň  náznak posunu  od  válečné hysterie  k  mírovému dialogu  a  porozumění, tak  ani  náhodou. Spíše  naopak.  Březen zřejmě  není  šťastný měsíc  pro  ČR.  Dvě  výročí a  obě  špatné. 12  březen 18  výročí  vstupu ČR    do  klubu  zločinců    NATO  s  okamžitou  podporou humanitárního  bombardování  Jugoslávie se  všemi  následnými důsledky,  t.j.rozbití  SRJ,  odtržení  provincie Kosovo  a  vytvoření umělého    samostatného“ státu  s  největší evropskou  vojenskou  základnou USA  na  svém  území    jsme spoluviníky.

15  březen  okupace ČR  ,  vytvoření  protektorátu Čechy    a  Morava s  loutkovou  vládou a                          ozbrojenou“ složkou  Vládní  vojsko v  síle  necelých 6.000  mužů  včetně 250  důstojníků  a  4    velících“  generálů. Nyní  ministr  obrany prý  dopisem předává    elitní  část  armády  ČR  do  podřízenosti    údajně pouze  na  společné cvičení  -  velení armády  cizího  státu  -  Spolkové republiky  Německo.  Hovořím podmiňovacím  způsobem  proto, že  to  vše  snad  bez  projednání  Parlamentem, vládou(?)a  bez  vědomí (?)prezidenta  ČR,  který  je  vrchním velitelem  ozbrojených  sil  ČR.  A  je  tak  říkajíc  ticho  po  pěšině. Jen  premier  se  vyjádřil    neslaně  nemastně“, že  je  to  pouhý  dopis, který  nic  neznamená. Text,  ale  zveřejněn nebyl.  A  je  také  vhodné upozornit  snad  i  pana  premiera, že  podle  platného  mezinárodního práva  i  dopis  vládního  činitele může  být  považován za  dohodu.  Bylo  by  snad  dobré  přestat již  s  praxí, dělat  z  občanů hlupáky.  Slyším  snad  trávu  růst,  nebo  je  to  opravdu již  3,  slovy  třetí  pokusný balonek  pro  přípravu občanů  skutečnost,  že    mezi  spolkovými zeměmi  Bavorsko,  Sasko, a  Česko  bude   nikoliv  státní,  ale  pouze  zemská hranice?  Stáváme  se  snad  novodobým  protektorátem pod  ochranou  kohosi? Domnívám  se,  že  je  to  plnění  2  úkolů  současně. Jednak  plnění  rozhodnutí Varšavského  summitu  NATO    rozmisťování a  rotace  mnohonárodních  sil    na  východním směru  NATO,  jednak to  může  být  pokus  o  vytvoření  zárodku (  nesmyslné)  Evropské armády.  To  vše  přece  by  mělo  naše  zástupce v  parlamentu  ponižovat a  urážet.  Nebo  jsou  snad  již  tak  otrlí  a  považují  (ne)činnost v  parlamentu  za  dobře  placené zaměstnání  zabezpečující  také  velmi  výhodný důchod?  V  každém  případě to  potvrzuje  požadavek ZMĚNY    včetně  změny  SYSTÉMU.

 

….  Mám  na  mysli  pozitivní změny  nebo  uklidňující informace  o  zlepšení bezpečnostní  situace… 

    Tak  takové  nemám, snad  jen  jednu  a  to,  že  zůstává   v  platnosti  stanovisko prezidenta  Trumpa,  že  „Evropa  se  musí  o  svoji  bezpečnost postarat  sama.-..“  a  že    Spojené  státy  nebudou  vnucovat své  pojetí  demokracie jiným  státům“.To  by  mělo  znamenat ukončení  „mírových  misí“  NATO,  odchod armády  USA  z  Evropy  a  prakticky  ztráta opodstatněnosti  další  existence NATO.  To  nebude ale  pravda,  protože   Donald  Trump  vyslovil plnou  podporu  NATO,  kterou  chce  deklarovat  na  summitu  NATO  v  květnu v  Bruselu,  v  sídle  NATO.  Nelze  hovořit o  zlepšení  bezpečnostní situace,  když  na  území  ČR  jsou: 

-  Mnohonárodní  centrum pro  koordinaci  logistiky (MLCC    Multinational Logistics        Coordination  Centre), které  vzniklo  v  Praze 

- Centrum  pro    řízení leteckých  operací  na  východním  směru  NATO  –Pardubice

-    území ČR  je  prakticky volně  přístupné  a  otevřeno  pro  jakoukoliv  činnost cizích  ozbrojených  sil    nejen  armád,  ale  i  příslušníkům Národní  gardy  jednotlivých států  USA

- Jsou    cíleně  vytvářeny podmínky  k  rozmístění a  rotaci  mnohonárodních  sil  na  východním směru  NATO…

….můžete  tento  bod  rozšifrovat  co  se  pod  tím  skrývá

Jde  o  velmi  nebezpečný pokus  změny  Ústavy ČR  článku  43.  Již  řadu  týdnů  je  veden  boj  občanských  iniciativ k  odmítnutí  tohoto pokusu,  dosud  bez  úspěchu.  Je  reálné  nebezpečí, že  se  vládní koalici  díky  nekompetentnímu  a  válečnickému  složení parlamentu  podaří  změnu  Ústavy  prosadit. To  by  znamenalo přeměnu  ČR  v  jedno  obrovské vojenské  cvičiště  na  zemi  i  ve  vzduchu s  využitím  a  devastací  silniční i  železniční  sítě  a  pod  krytím  rotace jednotek  rozmístění  mnohonárodních  sil    na  východním směru  NATO  podle  zadání  Varšavského summitu. 

Je  patrná také  větší  aktivita NATO  v  oblasti výcviku  a  přípravy na  válku.  Svědčí o  tom  následující:

-v  roce  2017  bude  na  území  ČR  realizováno  70  cvičení  za  účasti  ozbrojených sil  jiných  států,  z  toho  4  velkého  rozsahu   2  letecké a  2  pozemního vojska.  1  s  účastí  Národní gardy  Texasu

-naopak  Armáda  ČR  se  v  různém  rozsahu zapojí  do  113  výcvikových  aktivit v  zahraničí.  Nepočítaje   Mírové  mise  NATO“  a  rotační  přítomnost ČR  v  Pobaltí.

Ještě    nevíme  jakého překvapení  se  dočkáme po  summitu  NATO  v  květnu.   Jakou  skutečnou  orientaci bude  mít  Donald Trump  a  co  nám  na  summitu  sdělí. Něco  napovědět  v  tomto  směru  může  také  návštěva  prezidenta Zemana  USA  v  dubnu  .  Podle  mého  názoru    pokud dojde  ke  změně  v  dosavadní válečnické  rétorice    USA-NATO, pak  možná  i  k  horšímu.

 

HaNo:  Je  zřejmé,  že  situace  jak  jste  ji  ve  stručnosti uvedl  není  růžová a  není  ani  vyhlídka  na  podstatné  zlepšení., natož  potom  nasměrovat cestu  k  míru.  Co  je  podle  Vás  možné  a  nutné  dělat. aby  se  odvrátila možnost  vzniku  válečného konflikt?

  Podle  mého  názoru  je  jen  jedna  cesta  a  to,  jak  jsem  uvedl  posledně  ZMĚNA  SYSTÉMU. Je  na  nejvýš vhodné  stávající  zatuchlý, zkorumpovaný  válečnický  systém vybudovaný,  živený  a  udržovaný  násilím, změnit.  Mám  na  mysli  změnu  systému  jako  takového  v  celé  jeho  hloubce,  protože bez  toho  není  možno  změnit systém  zajištění  bezpečnosti. Má-li  se  Evropa starat  o  zajištění své  bezpečnosti  sama,  pak  podle  mého  názoru nejrozumnější  je  systém kolektivní  bezpečnosti  v  rámci  celé  Evropy  (od  Baltu  po  Černé  moře)  samozřejmě  včetně Ruska.  K  tomu  využít  zkušeností a  zásad  Helsinského procesu.  Nikoliv  dosavadní strukturu  OBSE,  nebo  dokonce  pouhou výměnu  figur  ve  stávající  struktuře OBSE.  Vyžadovalo  by  to  vybudovat zcela  novou  strukturu zohledňující  posuny,  změny  a  vývojové trendy  v  Evropě za  posledních  50  let  včetně migrační  krize  v  posledních  5  letech.  V  této  fázi  neřešit  Evropskou armádu,  ale  stavět na  národních  armádách, bezpečnostních  a  záchranných sborech  a  jejich těsné  vzájemné  poctivé spolupráci.

 

…to  co  nyní  říkáte není  jednoduchý  ani  rychle  splnitelný úkol 

…máte  pravdu  není  to  lehký, ale  také  ne  nesplnitelný  úkol  a  taky  jej  nelze  ani  začít  plnit  v  současné  podobě parlamentu,  ani    exekutivy. Je  to  jedna  z  alternativ, snad  nejlépe  vhodná k  širokému  záběru   možného  dohovoru.  Bylo  by  také  vhodné    zpřesnit a  hlouběji  promyslet a  precizovat  těch   několik  řádků,.  které  jsem  uvedl   k  zamyšlení.  Volby, které  v  tomto  roce  proběhnou, budou  v  této  fázi  nejdůležitější    mohou  začít  pozitivní  změny. My  přece  budeme rozhodovat  koho  volit. A  nemáme  již  právo  se  znovu-  po  kolikáté  mýlit. Ale  o  tom    snad  jindy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Založeno dne: 30/03/2017 15:59:20