Počet článků v archivu: 29
Další Poslední
 
Mezinárodní styky
Dohoda

Dohoda o vzájemné spolupráci

 Tato asociační smlouvase uzavírá na základě dobrovolné a vzájemné dohody široké členské základny obousdružení a upravuje předmět, účel, cíl a formy spolupráce ve vymezenýchoblastech společného zájmu.

 Smluvní strany

 Vojáci proti válce z.s (VPV)

IČ: 27033252

sídlem : Radimovická 1413/2, Chodov, 14900 Praha

zastoupený : plk. v.v. Jiřím Burešem,předsedou sdružení

 

Českoslovenští vojáci v záloze za mírz.s (CSVVZ)

IČ: 05222141

sídlem : Vikova 473, 274 01 Slaný

zastoupený : pplk. v.z. IvanemKratochvílem, předsedou sdružení

 

                                                        Preambule:

 

Vojáci proti válce je spolek, který si vytkl za cíl dátzkušenosti a znalosti jednotlivých členů do služeb zajištění a obrany míru,odvrácení válek a řešení mezinárodních sporů mírovou cestou v souladus Chartou OSN a Závěrečným aktem Konference o bezpečnosti aspolupráci v Evropě.

Hájit právo lidsképopulace žít ve světě míru, zbaveném hrozby válek bez ohledu na to, podjakými vykonstruovanými záminkami nejrůznějších „ hrozeb a rizik“ by mělybýt rozpoutány.

 Burcovat lidi kdůsledné obhajobě výše uvedeného práva, s využitím zákonných prostředků, v podmínkáchsoustavně omezované a mrzačené demokracie, především vládami států, které samysebe prohlašují za jediné ochránce a šiřitele demokracie, lidských práv adalších „ společně sdílených hodnot“.

 Českoslovenští vojáci v záloze za mír je spolek, kterývznikl spontánně jako reakce lidí s převážně vojenským výcvikem nanastalou situaci v zemi a v Evropě, která ohrožuje bezpečnost atradiční hodnoty naší země. V nastalé situaci, kdy sou napadeny základynaší po staletí budované společnosti a naše rodiny, naše národy jsouv přímém ohrožení, jsme připraveni bránit svoji vlast tak, abychom jipředali svým potomkům alespoň v takovém stavu, v jakém jsme ji převzaliod svých předků.

 Vědomi si historickéhoa programového propojení za účelem koordinovaného naplňování základníchprogramových cílů obou spolků uzavírají VPV a CSVVZ tuto dohodu o spolupráci.

 Vedení VPV a předsednictvoCSVVZ vnímají členství v asociaci jako žádoucí, ale nikoli formálněpovinné.

 

                                     Předmět, účel a cíl smlouv

1. Předmětem smlouvy jevšestranné poskytování vzájemné pomoci cílově orientované do oblastipůsobnosti smluvních stran za účelem kvalifikovanějšího, efektivnějšího a rychlejšíhovzájemného koordinování řešení úkolů vlastního a společného zájmu.

2. Smluvní stranyprojevují iniciativu společného prospěchu spolupracovat při zabezpečování vevymezených oblastech a formách na základě vzájemné výhodnosti a prospěchu.

3. Cílem a účelem tétosmlouvy je dohodnout a realizovat oboustranně prospěšnou spolupráci a na jejímzákladě udržovat vzájemně podporující se partnerské vztahy.

                                   Oblast a formy spolupráce

Smluvní strany sdružujícípříslušníky ozbrojených složek ČSSR,ČSFR i ČR ve výslužbě i činné službě a občany ČR bez rozdílu politickéhopřesvědčení, realizujíspolupráci na principech rovnoprávnosti, partnerství a k aktivní podpoře na udržení a obranu míru aodvrácení hrozby války.

 Spolupráce obou stranse bude realizovat:

                 vzájemnou výměnouzkušeností a informací

                 vzájemnou podporou mírovýchprojektů

                 vzájemným využitímspolečenských a materiálových zdrojů

                 řešením problémovýchotázek na základě dohod

Vzájemné řešení otázektýkající se spolupráce bude realizováno zmocněnou osobou obou stran.

Konkrétní projekty aúkoly založené na finančních úhradách budou dohodnuty v jednotlivýchsmlouvách, resp. Dohodách uzavřených v souladu s právními předpisy.

                              

                                     Práva a povinnosti


1. Smluvní strany sevůči sobě zavazují, že nezveřejní informace získané v průběhu výše vymezenéspolupráce, jež by byly způsobilé přivodit újmu jedné ze smluvních stran a to ipo ukončení trvání této smlouvy.

2. Smluvní strany sezavazují, že neposkytnou třetí osobě takové informace, které vyžadují napředdohodnutý souhlas druhé smluvní stany.

3. Po vzájemné dohoděmohou smluvní strany zapojit do spolupráce podle této smlouvy i dalšíosoby, jestliže to podpoří úspěšnější a rychlejší dosažení cíle.

4. Smluvní strany sebudou vzájemně informovat o všem co, se týká oblasti spolupráce aspolupůsobnosti při všech aktivitách potřebných na dosažení cíle. Při jejichrealizaci postupovat ve smyslu platných právních předpisů.

6. Změny obsahu tétosmlouvy je možná jen písemně se souhlasem smluvních stran, na návrh jednéz nich.

7. Vypovězení smlouvyjednou ze smluvních stran musí být oznámeno nejméně 2 měsíce předem.

                                  Závěrečná ustanovení

1. Smlouva se uzavírána dobu neurčitou.

2. Smlouva nabýváúčinnosti dnem podpisu statutárními zástupci smluvních stran.

3. Smlouva jevypracována ve 4 vyhotoveních. Obě verze jsou rovnocenné a každá ze smluvníchstran obdrží 2 výtisky.

 

V Praze dne: 25.11.2017 připříležitosti výroční členské schůze sdružení VPV

Za sdružení Vojáci proti válce

plk. v.v. Jiří Bureš


Za sdružení Českoslovenštívojáci v záloze za mír

pplk. v.z. Ivan Kratochvíl

Založeno dne: 10/12/2017 11:37:38