Počet článků v archivu: 8
 
Náš vztah k armádě
Jaderný úder proti Rusku?

Ukazuje  se,  že  je  nezbytně  nutná  důslednější  ochrana  míru,  nejlépe  samostatným  Ústavním  zákonem  s  jasnými  formulacemi.  Přijetí  takového  zákona  je  ale  odvislé  od  složení  parlamentu  a  tlaku  občanů  na  zvolené  poslance.  O  složení  Poslanecké  sněmovny  budeme  rozhodovat  ve  volbách  my.  Je  proto  třeba  při  výběru  pečlivě  vybírat  a  volit  ty  kandidáty,  u  kterých  máme  na  základě  jejich  dosavadní  činnosti  záruku,  že  své  předvolební  sliby  budou  důrazně  prosazovat.  Občané  ČR  si  zaslouží  poctivější  vládu  hájící  důsledně  zájmy  nejen  státu,  ale  především  svých  občanů.  Po  28  letech  »demokratického«  experimentu  již  nemáme  právo  se  mýlit.

Poslankyně  Helena  Langšádlová  (TOP09)  se  nedávno  vyjádřila,  že  jaderná  válka  proti  Rusku  by  byla  naší  povinností  a  bojem  za  naší  svobodu.  I  když  pomineme  skutečnost,  že  tento  výrok  vykazuje  znaky  trestného  Činu  podle  §  407  Tr.  zák.  »Podněcování  útočné  války«,  tak  pokud  je  informace  pravdivá,  normálnímu  člověku  zůstává  rozum  stát.  Je  s  podivem,  že  orgány  činné  v  trestním  řízení  nekonaly,  co  konat  měly.

A  v  této  souvislosti  se  rojí  i  další  otázky.  Co  lidskost,  odpovědnost  ve  své  funkci,  spravedlnost  a  další?  Zná  vůbec  tato  žena  obsah  těchto  pojmů?  A  co  poslanecký  slib?  Slibovala  snad  paní  poslankyně  svým  voličům,  že  bude  požadovat  zabíjení  ruských  občanů?  Nebo  slibovala,  že  bude  prosazovat  zákony  a  jednání  státních  orgánů  ohrožující  bezpečnost,  majetek  a  životy  občanů  ČR?

Dosti  dobře  nerozumím  ve  zmíněném  výroku  části  »…  a  bojem  za  naši  svobodu«.  Jakou  svobodu    poslankyně  Langšádlová  na  mysli  a  kde  by  si  ji  chtěla  užívat?    snad  rezervované  protekční  místo  v  hlubokém  krytu  pro  »globální  elity«,  které  rozpoutaly  »její«  jadernou  válku?  A  bylo  by  tam  dost  zásob  pro  všechny  na  přežití,  než  opadne  radioaktivní  zamoření  planety?  A  co  potom  na  mrtvé  planetě,  nebo  její  větší  mrtvé  části?  Jaderná  munice  nebude  přece  padat  jen  na  území  Ruska.  A  ani  radioaktivní  spad  a  zamoření  nebude  pouze  na  území  Ruské  federace.  Pokud  se  hovoří  o  vedení  jaderné  války  proti  Rusku,  je  třeba  počítat  s  tím,  že  se  Rusko  bude  bránit.  Je  již  obecně  známo,  že  připravený  odvetný  úder  by  se  realizoval  automaticky.  Byl  by  veden  na  celou  infrastrukturu  Evropy  k  vyřazení  existujících  základen  USA  a  vojsk  NATO  a  znemožnění  komunikace  a  zásobování  vojsk  USA  a  NATO  rozmístěných  u  hranic  Ruska  od  Baltu  po  Černé  moře.  Samozřejmě  tato  odveta  by  se  také  citelně  dotkla  území  a  obyvatel  USA.

Naše  členství  v  NATO  je  paradox  a  výsměch  míru.  ČR  je  členem  »obranného«  systému  mezinárodní  organizace  NATO.  Tedy    organizace,  která  ztratila  svůj  (sporný)  obranný  charakter  definitivně  na  summitu  NATO  v  Lisabonu  v  roce  2010  přijetím  »Nové  strategické  koncepce«,  ve  které  deklarovala  připravenost  a  úmysl  převzít  roli  Rady  Bezpečnosti  OSN  a  úmysl  zasahovat  vojensky  i  mimo  euroatlantický  prostor  a  do  vnitřních  záležitostí  »nestabilních«  států,  při  čemž  nestabilitu  určují  Spojené  státy.  Tyto  úmysly  NATO  resp.  USA  stále  tvrději  a  bezohledně  prosazují  dosud.

Poslanci  navíc  zcela  nelogicky  předložili  návrh  na  změnu  Ústavy  ČR.  Navrhovaná  změna    být  v  úzké  souvislosti  s  dokumentem  Koncepce  k  zajištění  operačního  přístupu  společných  sil  do  zájmových  oblastí,  vypracované  odborníky  ve  Vojenské  akademii  Vyškov.    vlastně  v  této  Koncepci  jde?  Zmíněná  koncepce  detailně  rozepisuje  všechny  požadavky,  úkoly  a  opatření,  aby  byl  do  detailu  splněn  záměr.

V  Úvodu  je  formulována  hlavní  myšlenka.  JOAC  (Joint  Operational  Access  Concept  -  Department  of  Defense)  popisuje  způsob,  jak  budoucí  společné  síly  USA  dosáhnou  operačního  přístupu  do  zájmových  oblastí  tváří  v  tvář  této  strategii.

Pod  pojmem  operační  přístup  je  nutno  chápat  širší  soubor  aktivit,  činností  a  opatření,  jehož  cílem  je  příprava  a  realizace  přesunu  sil  a  prostředků  z  domovských  základen,  mnohdy  na  velké  vzdálenosti  a  přes  území  různých  států,  do  operační  (zájmové)  oblasti  a  jejich  rozvinutí  V  našem  případě  se  tedy  nejedná  o  pouhý  vstup  vojenských  sil  do  operační  oblasti  jako  takové,  ale  o  komplexní  přístup  k  této  oblasti  se  všemi  aspekty.  Ústřední  myšlenkou  JOAC  je  dosažení  a  znásobení  společného  úsilí  (synergie)  ve  všech  doménách  (všech  typech  prostředí    vzdušný,  kosmický,  pozemní,  námořní,  podmořský  a  kybernetický  prostor  a  elektromagnetické  spektrum).

Historicky  vzato  -  jedním  ze  způsobů,  jak  snižovat  negativní  vliv  vzdálenosti,  je  budování  předsunutých  základen  a  udržování  části  potenciálu  domácích  základen  v  těchto  vzdálených  místech.  Čím  více  kapacit  může  armáda  na  předsunutých  základnách  nashromáždit,  tím  více  sníží  negativní  vliv  vzdálenosti.  Navíc,  základny  tohoto  typu  mohou  přispívat  k  získání  partnerů  a  taktéž  mohou  protivníky  odrazovat.  Schopnost  budovat  základny  nebo  zdokonalovat  ty  existující  může  sloužit  jako  prostředek  odstrašování.  Oproti  tomu,  předsunuté  základny  se  stávají  prvkem,  který  vyžaduje  ochranu  a  údržbu  a  může  se  stát  politickým  problémem,  který  způsobuje  třecí  plochy  s  hostitelskou  zemí  nebo  v  daném  regionu.

Za  zmínku  stojí  i  tyto  body  Koncepce:

·  JOA-028.  Schopnost  budovat  vztahy  a  přátelství  a  sdílet  schopnosti  a  kapacity  k  zajištění  přístupu  do  zájmových  oblastí  k  dosažení  dlouhodobé  regionální  stability.

·  JOA-029.  Schopnost  zabezpečit  od  regionálních  partnerů  oprávnění  k  budování  základen,  k  navigaci  v  pobřežních  vodách  a  k  přeletu  vzdušného  prostoru  a  k  uzavírání  dohod  o  podpoře.

·  JOA-030.  Schopnost  poskytovat  výcvik,  zásoby,  vybavení  a  další  pomoc  regionálním  partnerům  ke  zlepšení  jejich  schopností  v  oblasti  přístupu  do  zájmových  oblastí.

Česká  republika  je  v  současné  době  díky  současné  vládě  v  pozici  aktivního  plnění  této  Koncepce.  Připomínám  v  této  souvislosti  návrhy  na  zmíněnou  změnu  Ústavy,  podřizování  částí  Armády  ČR  jiným  zemím  (BRD),  zahraniční  mise,  mnohonárodní  cvičení  vojsk  NATO  na  našem  území  a  vzdušném  prostoru.  Zeptejme  se:  Kolik  asi  základen  na  našem  území  je  při  průjezdech  vybudováno  a  ošetřováno  cizími  jednotkami?


plk v.v. Jiří Bureš, předseda Asociace VPV

 

Založeno dne: 06/07/2017 11:44:07