Počet článků v archivu: 7
 
Náš vztah k armádě
Jaderný úder proti Rusku?Ukazuje  se,  že  je  nezbytně 
nutná  důslednější  ochrana 
míru,  nejlépe  samostatným 
Ústavním  zákonem  s  jasnými  formulacemi. 
Přijetí  takového  zákona 
je  ale  odvislé 
od  složení  parlamentu 
a  tlaku  občanů 
na  zvolené  poslance. 
O  složení  Poslanecké 
sněmovny  budeme  rozhodovat 
ve  volbách  my.  Je  proto  třeba  při  výběru  pečlivě 
vybírat  a  volit  ty  kandidáty, 
u  kterých  máme  na  základě 
jejich  dosavadní  činnosti 
záruku,  že  své  předvolební  sliby  budou  důrazně 
prosazovat.  Občané  ČR  si  zaslouží 
poctivější  vládu  hájící 
důsledně  zájmy  nejen  státu,  ale  především  svých  občanů.  Po  28  letech 
»demokratického«  experimentu  již  nemáme  právo  se  mýlit.Poslankyně  Helena  Langšádlová 
(TOP09)  se  nedávno 
vyjádřila,  že  jaderná 
válka  proti  Rusku  by  byla  naší  povinností 
a  bojem  za  naší  svobodu. 
I  když  pomineme 
skutečnost,  že  tento  výrok  vykazuje 
znaky  trestného  Činu  podle  §  407  Tr.  zák.  »Podněcování 
útočné  války«,  tak  pokud  je  informace  pravdivá, 
normálnímu  člověku  zůstává 
rozum  stát.  Je  s  podivem, 
že  orgány  činné  v  trestním 
řízení  nekonaly,  co  konat  měly.A  v  této  souvislosti  se  rojí  i  další  otázky. 
Co  lidskost,  odpovědnost 
ve  své  funkci, 
spravedlnost  a  další? 
Zná  vůbec  tato  žena  obsah  těchto  pojmů? 
A  co  poslanecký 
slib?  Slibovala  snad  paní  poslankyně 
svým  voličům,  že  bude  požadovat 
zabíjení  ruských  občanů? 
Nebo  slibovala,  že  bude  prosazovat 
zákony  a  jednání 
státních  orgánů  ohrožující 
bezpečnost,  majetek  a  životy  občanů 
ČR?Dosti  dobře  nerozumím 
ve  zmíněném  výroku 
části  »…  a  bojem  za  naši  svobodu«. 
Jakou  svobodu    poslankyně  Langšádlová 
na  mysli  a  kde  by  si  ji  chtěla  užívat? 
  snad  rezervované 
protekční  místo  v  hlubokém  krytu  pro  »globální 
elity«,  které  rozpoutaly 
»její«  jadernou  válku? 
A  bylo  by  tam  dost  zásob  pro  všechny  na  přežití,  než  opadne  radioaktivní 
zamoření  planety?  A  co  potom  na  mrtvé  planetě,  nebo  její  větší  mrtvé  části? 
Jaderná  munice  nebude 
přece  padat  jen  na  území  Ruska.  A  ani  radioaktivní 
spad  a  zamoření 
nebude  pouze  na  území  Ruské  federace.  Pokud  se  hovoří 
o  vedení  jaderné 
války  proti  Rusku, 
je  třeba  počítat 
s  tím,  že  se  Rusko  bude  bránit. 
Je  již  obecně 
známo,  že  připravený 
odvetný  úder  by  se  realizoval 
automaticky.  Byl  by  veden  na  celou  infrastrukturu  Evropy 
k  vyřazení  existujících 
základen  USA  a  vojsk  NATO  a  znemožnění 
komunikace  a  zásobování 
vojsk  USA  a  NATO  rozmístěných 
u  hranic  Ruska  od  Baltu  po  Černé  moře.  Samozřejmě 
tato  odveta  by  se  také  citelně  dotkla 
území  a  obyvatel 
USA.Naše  členství  v  NATO  je  paradox  a  výsměch  míru.  ČR  je  členem  »obranného« 
systému  mezinárodní  organizace 
NATO.  Tedy    organizace,  která  ztratila  svůj  (sporný)  obranný 
charakter  definitivně  na  summitu  NATO  v  Lisabonu 
v  roce  2010  přijetím  »Nové  strategické  koncepce«, 
ve  které  deklarovala 
připravenost  a  úmysl  převzít  roli  Rady  Bezpečnosti 
OSN  a  úmysl  zasahovat  vojensky 
i  mimo  euroatlantický  prostor 
a  do  vnitřních 
záležitostí  »nestabilních«  států, 
při  čemž  nestabilitu 
určují  Spojené  státy. 
Tyto  úmysly  NATO  resp.  USA  stále  tvrději 
a  bezohledně  prosazují 
dosud.Poslanci  navíc  zcela  nelogicky  předložili 
návrh  na  změnu  Ústavy  ČR.  Navrhovaná  změna    být  v  úzké  souvislosti  s  dokumentem  Koncepce 
k  zajištění  operačního 
přístupu  společných  sil  do  zájmových 
oblastí,  vypracované  odborníky 
ve  Vojenské  akademii 
Vyškov.    vlastně 
v  této  Koncepci 
jde?  Zmíněná  koncepce 
detailně  rozepisuje  všechny 
požadavky,  úkoly  a  opatření,  aby  byl  do  detailu  splněn 
záměr.V  Úvodu  je  formulována  hlavní 
myšlenka.  JOAC  (Joint 
Operational  Access  Concept 
-  Department  of  Defense)  popisuje 
způsob,  jak  budoucí 
společné  síly  USA  dosáhnou  operačního 
přístupu  do  zájmových 
oblastí  tváří  v  tvář  této  strategii.Pod  pojmem  operační 
přístup  je  nutno  chápat  širší  soubor  aktivit, 
činností  a  opatření, 
jehož  cílem  je  příprava  a  realizace  přesunu 
sil  a  prostředků 
z  domovských  základen, 
mnohdy  na  velké  vzdálenosti  a  přes  území  různých  států, 
do  operační  (zájmové) 
oblasti  a  jejich 
rozvinutí  V  našem  případě  se  tedy  nejedná 
o  pouhý  vstup  vojenských  sil  do  operační 
oblasti  jako  takové, 
ale  o  komplexní 
přístup  k  této  oblasti  se  všemi  aspekty. 
Ústřední  myšlenkou  JOAC  je  dosažení 
a  znásobení  společného 
úsilí  (synergie)  ve  všech  doménách 
(všech  typech  prostředí 
  vzdušný,  kosmický, 
pozemní,  námořní,  podmořský 
a  kybernetický  prostor 
a  elektromagnetické  spektrum).Historicky 
vzato  -  jedním 
ze  způsobů,  jak  snižovat  negativní 
vliv  vzdálenosti,  je  budování  předsunutých 
základen  a  udržování 
části  potenciálu  domácích 
základen  v  těchto 
vzdálených  místech.  Čím  více  kapacit 
může  armáda  na  předsunutých  základnách 
nashromáždit,  tím  více  sníží  negativní 
vliv  vzdálenosti.  Navíc, 
základny  tohoto  typu  mohou  přispívat 
k  získání  partnerů 
a  taktéž  mohou  protivníky  odrazovat. 
Schopnost  budovat  základny 
nebo  zdokonalovat  ty  existující  může  sloužit  jako  prostředek  odstrašování. 
Oproti  tomu,  předsunuté 
základny  se  stávají 
prvkem,  který  vyžaduje 
ochranu  a  údržbu 
a  může  se  stát  politickým 
problémem,  který  způsobuje 
třecí  plochy  s  hostitelskou  zemí  nebo  v  daném  regionu.Za  zmínku  stojí  i  tyto  body  Koncepce:

·  JOA-028.  Schopnost 
budovat  vztahy  a  přátelství  a  sdílet  schopnosti 
a  kapacity  k  zajištění  přístupu 
do  zájmových  oblastí 
k  dosažení  dlouhodobé 
regionální  stability.·  JOA-029.  Schopnost 
zabezpečit  od  regionálních 
partnerů  oprávnění  k  budování  základen, 
k  navigaci  v  pobřežních  vodách 
a  k  přeletu 
vzdušného  prostoru  a  k  uzavírání 
dohod  o  podpoře.·  JOA-030.  Schopnost 
poskytovat  výcvik,  zásoby, 
vybavení  a  další  pomoc  regionálním 
partnerům  ke  zlepšení 
jejich  schopností  v  oblasti  přístupu 
do  zájmových  oblastí.Česká  republika  je  v  současné 
době  díky  současné 
vládě  v  pozici 
aktivního  plnění  této  Koncepce.  Připomínám 
v  této  souvislosti 
návrhy  na  zmíněnou 
změnu  Ústavy,  podřizování 
částí  Armády  ČR  jiným  zemím  (BRD),  zahraniční 
mise,  mnohonárodní  cvičení 
vojsk  NATO  na  našem  území  a  vzdušném 
prostoru.  Zeptejme  se:  Kolik  asi  základen  na  našem  území  je  při  průjezdech  vybudováno 
a  ošetřováno  cizími 
jednotkami?


plk v.v. Jiří Bureš, předseda Asociace VPV

 

Založeno dne: 06/07/2017 11:44:07