Počet článků v archivu: 45
Další Poslední
 
Vztah k nato
BUDE ČESKO PROTEKTORÁT KOHOSI?

       Pokud bych  byl  dotázán, zda  politika  vlády  ČR  jako  dosud  ještě  stále  suverénního státu    naplňuje  literu Ústavy  a  zajišťuje pro  své    občany bezpečnost,    musel  bych  odpovědět    spíše  naopak.  Stejně bych  musel  odpovědět na  otázku,  zda  vláda  již  dosáhla  dospělosti a  rozhoduje  ve  prospěch  svého  lidu    a  ustoupila  od    válečné  hysterie k  mírovému  dialogu a  porozumění.  Tedy  znovu  zcela  naopak!

        Březen zřejmě  není  šťastný měsíc  pro  ČR.  Dvě  výročí a  obě  špatné. 12  březen 18  výročí  vstupu ČR    do  klubu  zločinců    NATO  s  okamžitou  podporou humanitárního  bombardování  Jugoslávie se  všemi  následnými důsledky,  t.j.  rozbití SRJ,  odtržení  provincie Kosovo  a  vytvoření umělého    samostatného“ státu  s  největší evropskou  vojenskou  základnou USA  na  svém  území    jsme spoluviníky.

15 březen  okupace  ČR  ,  vytvoření  protektorátu Čechy    a  Morava s  loutkovou  vládou a                          ozbrojenou“ složkou  Vládní  vojsko v  síle  necelých 6.000  mužů  včetně 250  důstojníků  a  4    velících“  generálů. Nyní  ministr  obrany prý  dopisem  předává   elitní  část  armády ČR  do  podřízenosti    údajně pouze  pro  společné cvičení  -  velení  armády cizího  státu  -  Spolkové  republiky Německo.  Hovořím  podmiňovacím způsobem  proto,  že  to  vše,  snad  bez projednání  Parlamentem,  vládou(?)a bez  vědomí  (?)prezidenta ČR,  který  je  vrchním  velitelem ozbrojených  sil  ČR.  A  je  tak  říkajíc  ticho  po  pěšině. Jen  pan  premiér se  vyjádřil    neslaně  nemastně“, že  je  to  pouhý  dopis, který  nic  neznamená. Text,  ale  zveřejněn nebyl.  A  je  také  vhodné upozornit  i  pana  premiéra,  že  podle  platného  mezinárodního práva  i  dopis  vládního  činitele   ministra  -  může  být  považován  za  dohodu.  Bylo  by  snad  dobré  přestat již  s  praxí, dělat  z  občanů hlupáky.  Slyším  snad  trávu  růst,  nebo  je  to  opravdu již  3,  slovy  třetí  pokusný balonek  pro  přípravu občanů  na  skutečnost, že    mezi  spolkovými zeměmi  Bavorsko,  Sasko, a  Česko  bude   nikoliv  státní,  ale  pouze  zemská hranice?  Stáváme se  snad  novodobým protektorátem  pod  ochranou kohosi?  Domnívám  se,  že  je  to  plnění 2  úkolů  současně. Jednak  plnění  rozhodnutí Varšavského  summitu  NATO    rozmisťování a  rotace  mnohonárodních  sil    na  východním směru  NATO,  jednak to  může  být  pokus  o  vytvoření  zárodku (  nesmyslné)  Evropské armády.  To  vše  přece  by  mělo  naše  zástupce  v  parlamentu  ponižovat a  urážet.  Nebo  jsou  snad  již  tak  otrlí  a  považují  (ne)činnost v  parlamentu  za  dobře  placené zaměstnání  zabezpečující  také  velmi  výhodný důchod?  V  každém  případě to  potvrzuje  požadavek ZMĚNY    včetně  změny  SYSTÉMU.

       A  do  třetice všeho  zlého  25-26. března  je  našim  občanům  vládou dopřáno  radovat  se  z  průjezdu  obrněné  mezinárodní jednotky  (cca  550  přísl.    USA+V.B.),  kteří  jedou  do  Polska  odstrašovat agresivní  Rusko,  před  agresí  proti  svobodnému  euro-atlantickému  prostoru. Místo  1  dne  ,  kdy  je  možno  přesun  zvládnout, je  rozložen  do  2  dnů  s  přenocováním tentokrát  ve  Staré  Boleslavi..  (  Kolikáté  již  místo  ubytování v  pořadí??    nebo  snad  kontrola  možné  ubytovací  základny pro  ne  příliš vzdálené  ubytování  jednotek mnohonárodních  sil  rotujících a  cvičících  na  území  ČR)??

        Ale abych  nebyl  pouze  skeptik,  znám  2  zprávy, které  by  se  mohly  vyvinout pozitivně.

Jedna  je,  že  zůstává   v  platnosti  stanovisko prezidenta  Trumpa,  že  „Evropa  se  musí  o  svoji  bezpečnost postarat  sama.-..“  a  že    Spojené  státy  nebudou  vnucovat své  pojetí  demokracie jiným  státům“.To  by  mělo  v  konečném  důsledku znamenat  ukončení  „mírových misí“  NATO,  odchod armády  USA  z  Evropy  a  prakticky  ztráta opodstatněnosti  další  existence NATO.  To  nebude ale  pravda,  protože   Donald  Trump  vyslovil plnou  podporu  NATO,  kterou  chce  deklarovat  na  summitu  NATO  v  květnu t.r.v  Bruselu,  v  sídle  NATO.  Nelze  tedy  vůbec  hovořit o  zlepšení  bezpečnostní situace,  když  na  území  ČR  jsou: 

-  Mnohonárodní  centrum pro  koordinaci  logistiky (MLCC    Multinational Logistics        Coordination  Centre), které  vzniklo  v  Praze 

-  Centrum pro    řízení  leteckých operací  na  východním směru  NATO  –Pardubice

-    území  ČR  je  prakticky volně  přístupné  a  otevřeno  pro  jakoukoliv  činnost cizích  ozbrojených  sil    nejen  armád,  ale  i  příslušníkům Národní  gardy  jednotlivých států  USA

-  Jsou   cíleně  vytvářeny  podmínky k  rozmístění  a  rotaci  mnohonárodních  sil  na  východním směru  NATO…

Jde  o  velmi  nebezpečný  pokus  změny  Ústavy ČR  článku  43.  Již  řadu  týdnů  je  veden  boj  občanských  iniciativ  k  odmítnutí tohoto  pokusu,  dosud  bez  úspěchu. Je  reálné  nebezpečí, že  se  vládní koalici  díky  nekompetentnímu  a  válečnickému  složení parlamentu  podaří  změnu  Ústavy  prosadit. To  by  znamenalo přeměnu  ČR  v  jedno  obrovské vojenské  cvičiště  na  zemi  i  ve  vzduchu s  využitím  a  devastací  silniční i  železniční  sítě  a  pod  krytím  rotace jednotek  rozmístění  mnohonárodních  sil    na  východním směru  NATO  podle  zadání  Varšavského summitu. 

Je  patrná  také  větší  aktivita NATO  v  oblasti výcviku  a  přípravy na  válku.  Svědčí o  tom  následující:

-v  roce  2017  bude  na  území  ČR  realizováno  70  cvičení  za  účasti  ozbrojených sil  jiných  států,  z  toho  4  velkého  rozsahu   2  letecké a  2  pozemního vojska.  1  s  účastí  Národní gardy  Texasu

-naopak  Armáda  ČR  se  v  různém  rozsahu zapojí  do  113  výcvikových  aktivit v  zahraničí.  Nepočítaje   Mírové  mise  NATO“  a  rotační  přítomnost ČR  v  Pobaltí.

Ještě    nevíme  jakého překvapení  se  dočkáme po  summitu  NATO  v  květnu.   Jakou  skutečnou  orientaci bude  mít  Donald Trump  a  co  nám  na  summitu  sdělí. Něco  napovědět  v  tomto  směru  může  také  návštěva  prezidenta Zemana  USA  v  dubnu  .  Podle  mého  názoru    pokud dojde  ke  změně  v  dosavadní válečnické  rétorice    USA-NATO, pak  možná  i  k  horšímu.

          Vše  doposud uvedené  ve  svém  souhrnu  může  znamenat,.  že  současný  průjezd cizích  vojsk  přes  naše  území  může  být  také  začátkem (  musím  to  říct)  plíživého rozmístění  a  následné   rotace  cizích  -  mnohonárodních  sil  na  východním směru  NATO,  podle  zadání  Varšavského summitu  v  r.2016. pod  krytí  pořádání permanentních  mezinárodních  cvičení.

          Pokud budeme  chtít  pokračovat v  úsilí  k  odvrácení  možnosti vzniku  válečného  konfliktu pak  podle  mého  názoru  je  jen  jedna  cesta  a  to,  jak  jsem  uvedl  již  dříve  ZMĚNA SYSTÉMU.  Je  na  nejvýš  vhodné stávající  zatuchlý,  zkorumpovaný válečnický  systém  vybudovaný, živený  a  udržovaný násilím,  změnit.  Mám  na  mysli  změnu  systému jako  takového  v  celé  jeho  hloubce,  protože bez  toho  není  možno  změnit systém  zajištění  bezpečnosti. Má-li  se  Evropa starat  o  zajištění své  bezpečnosti  sama,  pak  podle  mého  názoru nejrozumnější  je  systém kolektivní  bezpečnosti  v  rámci  celé  Evropy  (od  Baltu  po  Černé  moře)  samozřejmě  včetně Ruska.  K  tomu  využít  zkušeností a  zásad  Helsinského procesu.  Nikoliv  dosavadní strukturu  OBSE,  nebo  dokonce  pouhou výměnu  figur  ve  stávající  struktuře OBSE.  Vyžadovalo  by  to  vybudovat zcela  novou  strukturu zohledňující  posuny,  změny  a  vývojové trendy  v  Evropě za  posledních  50  let  včetně migrační  krize  v  posledních  5  letech.  V  této  fázi  neřešit  Evropskou armádu,  ale  stavět na  národních  armádách, bezpečnostních  a  záchranných  sborech  a  jejich  těsné  vzájemné  poctivé spolupráci.

          Není  to  lehký,  ale  také  ne  nesplnitelný  úkol  a  taky  jej  nelze  ani  začít  plnit  v  současné  podobě parlamentu,  ani    exekutivy. Je  to  jedna  z  alternativ, snad  nejlépe  vhodná k  širokému  záběru   možného  dohovoru.  Bylo  by  také  vhodné    zpřesnit a  hlouběji  promyslet a  precizovat  těch   několik  řádků,.  které  jsem  uvedl   k  zamyšlení.  Volby  -  parlamentní, které  v  tomto  roce  proběhnou, budou  v  této  fázi  nejdůležitější    mohou začít  pozitivní  změny. My  přece  budeme  rozhodovat kdo  bude  zvolen. A  nemáme  již  právo  se  znovu-  po  kolikáté  mýlit.

 

 

Plk.v.v.  Jiří   Bureš   

Předseda  Asociace

Vojáci  proti  válce  z.s.

 

Založeno dne: 30/03/2017 15:53:00