Počet článků v archivu: 9
 
Náš vztah k válkám
Mezinárodní den míru

Mír musíme  ubránit.

21.  září je  Mezinárodní  den míru.  Byl  vyhlášen roku  1981  rezolucí Valného  shromáždění  OSN č.  36/67,  která uvádí,  že  tento den  bude  „věnován  podpoře ideálů  míru  uvnitř i  mezi  státy a  národy".  Každoroční  připomínka tohoto  dne  podtrhuje fakt,  že  mír je  jedním  z  univerzálních  cílů lidstva  a  za jeho  ochranu  jsme odpovědni  my  všichni..Je proto  dobré  si v  tento  den připomenout,  že  vyhlášení Mezinárodního  dne  míru bylo  v  souladu a  na  základě Rezoluce    XV.  Valného   shromáždění  OSN  ze  dne  14.12. 1960  (DEKLARECE  PRÁV NÁRODŮ  ).  A také  osvěžit  v paměti  některé  formulace. Již  v  preambuli se  uvádí:  Valné  shromáždění, vědomo  si  toho, že  národy  světa vyhlásily  v  Chartě Organizace  spojených  národů, že  jsou  rozhodnuty ,,prohlásit  svou  víru v  základní  lidská práva,  v  důstojnost a  hodnotu  lidské osobnosti,  v  rovná práva  mužů  a žen  a  národů velikých  i  malých” a  ,,podporovat  sociální pokrok  a  zlepšovat životní  úroveň  ve větší  svobodě”

  uvědomujíc si  nutnost  vytvořit podmínky  pro  stabilitu a  blahobyt,  pro mírové  a  přátelské vztahy  založené  na respektování  zásad  rovnoprávnosti  a sebeurčení  všech  národů a  všeobecné  úcty a  zachování  všech lidských  práv  a základních  svobod  pro všechny,  bez  rozdílu rasy,  pohlaví,  jazyka a  náboženského  vyznání,…. slavnostně  vyhlašuje  nutnost neprodleně  a  bezvýhradně skoncovat  s  kolonialismem ve  všech  jeho formách  a  projevech,. podrobení  národů  zahraničnímu jhu  a  nadvládě a  zahraničnímu  vykořisťování znamená  popírání  základních lidských  práv,  odporuje Chartě  OSN  a brání  rozvoji  spolupráce a  nastolení  míru na  celém  světě;

V  závěrečném odstavci  je  uvedeno  - všechny  státy  musí přísně  a  neochvějně zachovávat  ustanovení  charty Organizace  spojených  národů, Všeobecné  deklarace  lidských práv  a  této deklarace  na  základě rovnoprávnosti,  nevměšování  do vnitřních  záležitostí  všech států  a  respektování svrchovaných  práv  všech národů  a  územní celistvosti  států.

        Hovořím o  tom  proto, že  ve  Výzvě Světové  rady  míru, která  byla  naší Asociaci  doručena  , (jako  všem  členským organizacím  SRM  v Evropě),  je  ostře poukázáno  na  soustavné, hrubé  a  neustále se  stupňující  porušování nejen  uváděné  Deklarace   a  Rezoluce  OSN, ale  zejména  porušování samotné  Charty  OSN ze  strany  především USA,  NATO,  ale i  EU.  Hovořím o  tom  proto, že    vím,  že každý  takovýto  projev je  napadán  jako nepravdivý  a  „hovořící jazykem  50  let“. Jaká  je  skutečnost   takový  je projev.  Mají-li  být věci  ,  jevy a  činy  nazývány pravými  jmény,  pak agrese  je  agresí, vměšování-vměšováním, imperialismus-imperialismem apod.  Mimoto  samotné popisované  jevy  jsou prováděny  razantněji,  drsněji, větší  bezohledností    a stále  stupňující  tendencí. Je  třeba  tento trend  ukončit.Věřím,  že lidé  v  ČR najdou  dosti  odvahy a  sil,  aby udělali  pořádek  ve svém  domě.  Je k  tomu  ideální příležitost    nesmíme ji  promarnit.

      Je    nutné zdůraznit,  že  „právo národů  na  mír“ vyžaduje,  aby  politika států  směřovala  k odstranění  hrozby  války“ a  že  podpora míru  je  nezbytná, aby  každý  mohl plně  využívat  svých lidských  práv.

plukovník.v.v.  Jiří Bureš

předseda Asociace  Vojáci  proti válce.

Prohlášení k  národům  Evropy

Dej sílu  boji  za  mír!

21. září  -  Den akce  proti  jaderným a  jiným  zbraním hromadného  ničení 

                                a  zahraničním vojenským  základnám.                                                                 

Členské organizace  Světové  rady míru  v  Evropě se  rozhodly,  že oslaví  Mezinárodní  den míru  -  vyhlášený Organizací  spojených  národů na  21.  září -  sjednotit  své hlasy  v  prohlášení k  národům  Evropy, aby  prokázaly  větší sílu  boji  pro mír!

Lidé  v Evropě  a  na celém  světě  čelí rostoucí  globální  agresivitě imperialismu,  eskalaci  militarismu, nárůstu  vojenských  výdajů, závodů  na  nové, sofistikovanější  a  ničivější zbraně,  včetně  jaderných zbraní,  instalace  nových vojenských  sil  a  vybavení  v zahraničních  základnách,  které USA,  NATO  a EU  velmoci  propagují v  Evropě  i po  celém  světě. Intervence  a  násilné operace,  destabilizace,  války, agrese  a  okupace vůči  zemím  a jejich  národům  - vždy  podporované  rozsáhlými mediálními  kampaněmi  manipulacemi a  podváděním  - rozsévají  smrt,  utrpení a  zničení  milionů lidí  na  Středním východě,  ve  Střední Asii,  v  Africe, nebo  Evropě,  jak dokazuje  realita    Afghánistánu,  Iráku, Libye,  Sýrie,  Jemenu, Ukrajiny  nebo  jiných zemí.

Dramatická  situace milionů  uprchlíků  vyžaduje odsouzení  hluboce  nelidského   ignorování    lidských  práv v  těchto  agresivních válkách.

Zároveň  je OSN  instrumentalizována  imperialistickými  sílami a  principy  její zakládající  Charty  jsou porušovány  stále  více a  více  arbitrárními a  nejednoznačnými  rezolucemi a  rozhodnutími. 

Spojené  státy, NATO  a  velké mocnosti  EU  a jejich    spojenci      ve svých  ambicích  pro světovou  nadvládu  jsou   velkými    hrozbami  míru  a  národů na  celé  planetě. Pomocí  neustálého  zvyšování napětí,  hrozeb  a opatření  politické,  ekonomické, obchodní  a  finanční izolace  -  sankcím a  blokádám   vměšování  do  vnitřních záležitostí  států  a agresi  v  mezinárodních vztazích  usilují  o zajištění  geostrategické  kontroly důležitých  regionů  a hlavních  zdrojů  surovin a  omezit  nebo zničit  jakoukoli  zemi považovanou  za  překážku jejich  hegemonických  záměrů.   V  Evropě,    jako součást  této  eskalace válečnictví  je  obzvláště znepokojující  pokračující  a zvýšené  napětí  podporované USA,  NATO  a EU  proti  Ruské federaci,  zjevné  v novém  nasazení  vojenských sil  USA  a NATO  ve  východní Evropě;  v  USA  i Evropě  instalovali  protiraketový systém  THAAD  včetně jaderné  bomby  B-61 a  stíhací  letouny, které  jsou  schopny je  přepravovat,  v rámci  doktríny  prvního   jaderného    úderu;  to vše  v  rámci kroků  vedoucích  k další  militarizaci  Evropské unie  a  jejímu započítání  jako  "evropského  pilíře NATO".

Dnes s  existujícími  zbraněmi ,    by  nová válka  svou  proporcí rovnající  se  velkým světovým  válkám,  které proběhly  ve  20. století,  znamenala  zničení lidstva,  jak  ho známe. V  tento  Mezinárodní den  míru  požadujeme ukončení  všech  válečných útoků,  zákaz  všech jaderných  a  jiných zbraní  hromadného  ničení, ukončení  všech  zahraničních vojenských  základen.  V tomto  rámci   zásadní  význam  přijetí smlouvy  o  zákazu jaderných  zbraní  ze dne  7.  července Smlouvy  OSN  o vyjednávání  právně  závazného nástroje  k  zákazu jaderných  zbraní  vedoucího k  úplnému  odstranění jaderných  zbraní,  což je  odrazem  očekávání národů,  světového  mírového hnutí  a  úsilí nejaderných  států,    pro svět  bez  jaderných zbraní.

V tento  Mezinárodní  den míru  odsuzujeme  cíle a  kroky  NATO,   požadujeme,    rozpuštění  NATO a  podporujeme  boj každého  národa  v každém  členském  státě NATO  o  vystoupení z  tohoto  vojensko -politického  bloku. 

.Zasíláme  naši výzvu  všem,  kteří upřímně  obhajují  mír, prosazují  a  účastní se  iniciativ,  které evokují  Mezinárodní  den míru,  sjednocujíc  zásady zakotvené  v  Chartě OSN,  na  obranu práva  národů  na sebeurčení,  národní  suverenitu a  nezávislost,  nevměšování do    vnitřních  záležitostí států,  mírového  řešení mezinárodních  konfliktů,  ukončení všech  forem  národního útlaku,  všeobecného  a řízeného  odzbrojení,  spolupráce mezi  národy  a zeměmi  pro  nový svět  v  míru, emancipace  a  pokroku lidstva.  Na  obranu těchto  zásad  budeme i  nadále  zasahovat do  našich  zemí, což  přispěje  k rozšíření  jednoty  a sbližování  v  činnosti, apelovat  na  všechny, kteří  s  nimi souhlasí,  aby  poskytli větší  sílu  boji za  mír.

Znovu potvrzujeme  naši  pevnou víru,  že  pouze obranou  míru  můžeme zajistit  budoucnost  národů Evropy,  budoucnost  všech národů  na  celém světě.

Prohlášení členských  organizací  Světové rady  míru  v Evropě  předává

Asociace Vojáci  proti  válce   Česká  republika z.s.

K prohlášení  členských  organizací Světové  rady  míru v  Evropě  se připojují:

Klub 4eského  pohraničí  z.s.

České mírové  fórum  z.s.

Slovanský výbor  ČR  z.s.

Českoslovenští  vojáci v  záloze  za  mír  z.s.

 

Založeno dne: 22/09/2017 19:06:17